W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że firma ESTECARE Klinika Zdrowej Skóry i Medycyny Estetycznej mgr Oliwia Walczak z siedzibą ul. Nowogrodzka 2, 26-600 Radom przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO).

Dane, które przetwarzamy to: uzyskane dane od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail, składania przez Ciebie zapytań i zapisów na szkolenia, wysyłanych przez Ciebie do nas dokumentów. Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Osoby, którym mogą zostać przekazane Twoje dane to: podmioty  świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne oraz pośrednikom kredytowym.

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
    sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
  • okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w kursie/szkoleniu.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem mail: info@kursydlakosmetologow.pl lub korespondencyjnie na adres: ESTECARE mgr Oliwia Walczak, ul. Nowogrodzka 2, 26-600 Radom.

Polityka prywatności serwisu kursydlakosmetologow.pl

Odwiedzając nasz Serwis Twoje dane mogą być zbierane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu Twojej wizyty, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd. Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) korzystasz z Serwisu. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkowników Serwisu.

Dane zbierane aktywnie to dane przekazywane przez Ciebie. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego/telefonu/poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e–mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na zadane pytanie.
Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

W Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy do Ciebie o zapoznanie się z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Pliki Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Dodatkowe informacje

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności.

Nasza Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Niniejszy regulamin i polityka prywatności są udostępniane nieodpłatnie użytkownikom strony internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.